You are here: Trang chủ >> Thông tin về TBT Đà Nẵng >> TBT Đà Nẵng >> Quyết định thành lập

Quyết định thành lập

PDF.InEmail

Phòng TBT Đà Nẵng được thành lập ngày 17 tháng 11 năm 2005 theo Quyết định số 231/QĐ-SKHCN do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng kí.

logo_TBT_gif

 Phòng TBT Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 231/QĐ-SKHCN ngày 17 tháng 11 năm 2005 do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng kí quyết định thành lập sau khi có công văn phê chuẩn số 6248/UBND-SNV về việc thành lập cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của thành phố Đà Nẵng về hàng rào kỹ thuật trong thương mại ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Chủ tịch UBND thành phố.

Phòng TBT Đà Nẵng chịu sự quản lý và đặt tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đà Nẵng, biên chế của Phòng TBT Đà Nẵng do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phân bổ trong tổng số biên chế sự nghiệp được UBND thành phố giao cho Sở.

Thư viện hình ảnh

Trụ sở Chi ...
Chi cục tiế...

Đăng nhập