You are here: Trang chủ >> Quy chuẩn kỹ thuật >> Việt Nam >> Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng

Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng

PDF.InEmail

Ngày 14 tháng 8 năm 2009, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 29 /2009/TT-BXD Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng, mã số QCVN 02:2009/BXD, thay thế cho các phụ lục: 2.1; 2.2; 2.3; 2.5; 2.6; 2.8; 2.12 thuộc Tập III, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 439/BXD-CSXD ngày 25/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2009.

- Xem chi tiết Thông tư

- Xem chi tiết Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 02:2009/BXD

Nguồn http://www.moc.gov.vn/

Thư viện hình ảnh

Hội thảo
Tiêu hủy MB...

Đăng nhập