You are here: Trang chủ >> Quy chuẩn kỹ thuật >> Việt Nam >> Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

PDF.InEmail

Ngày 5/2/2010, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 02/2010/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (QCVN 07:2010/BXD).

 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2010.

 

Xem chi tiết: Thông tư 02/2010/TT-BXD

Thư viện hình ảnh

Tiêu hủy MB...
Trụ sở Chi ...

Đăng nhập